O šoli

Ustanovitelj

Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru je ustanovila Občina Križevci pri Ljutomeru z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci pri Ljutomeru, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 69/99 z dnem 26.08.1999.

Šolski okoliš

Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru obiskujejo učenci iz vasi Krištanci, Šalinci, Grlava, Grabe, Logarovci, Berkovski Prelogi, Berkovci, Kokoriči, Gajševci, Križevci pri Ljutomeru, Boreci, Ključarovci, Lukavci, Iljaševci, Stara Nova vas, Dobrava, Bučečovci, Vučja vas in Zasadi. Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci in Grlava, ki se nahajajo v Občini Ljutomer in spadajo v šolski okoliš Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, se v skladu s podpisanim dogovorom (št. 64-6/99-1057, z dnem 15.06.1999) med Občino Ljutomer in Občino Križevci vpisujejo v Osnovno šolo Križevci.

Šolski prostor

Šola upravlja z zgradbo v Križevcih, ki se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, z igriščem in atletsko stezo za športno vzgojo, s šolskim dvoriščem pred šolo in igriščem prve triade. Za potrebe izvajanja vzgojno-varstvene dejavnosti se uporablja zgradba vrtca z igriščem, en oddelek enote vrtca pa gostuje v šolski zgradbi.

Prednostne naloge

KOMUNIKACIJA NA VSEH RAVNEH ODNOSOV UČENEC-STARŠI-UČITELJ

V šolskem letu 2020/2021 bomo na podlagi sodelovanja z VIZ Višnja Gora nadaljevali z utrjevanjem in tudi prenosom novih znanj v oddelke, v delo z otroki:

  • »Pomoč učencem pri prepoznavanju, sprejemanju in izražanju čustev ter krepitev pozitivne samopodobe«,
  • »Reševanje konfliktov in ustrezen način sporazumevanja z zahtevnejšimi učenci v razredu«.

Za otroke vse šole bomo v sodelovanju z Društvom za zaščito živali pripravili delavnice na temo prijaznega odnosa in komunikacije z živalmi – predvsem s psi in mačkami (razumevanje telesne govorice, pravila ob prvem srečanju, sobivanje…).

PROFESIONALNA RAST IN RAZVOJ STROKOVNIH DELAVCEV ŠOLE: »FORMATIVNO SPREMLJANJE«

V šolskem letu 2020/21 bomo najprej obnovili, zakaj formativno spremljati, ter nato podrobneje obdelali drugi in tretji zvezek ”DOKAZI” in “POVRATNA INFORMACIJA”, kar bo hkrati tudi predmet hospitacij v tem šolskem letu.

Dostopnost