O šoli

Ustanovitelj

Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru je ustanovila Občina Križevci pri Ljutomeru z Odlokom o ustanovitvi in organiziranju javnega zavoda na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Križevci pri Ljutomeru, kar je bilo objavljeno v Uradnem listu št. 69/99 z dnem 26.08.1999.

Šolski okoliš

Osnovno šolo Križevci pri Ljutomeru obiskujejo učenci iz vasi Krištanci, Šalinci, Grlava, Grabe, Logarovci, Berkovski Prelogi, Berkovci, Kokoriči, Gajševci, Križevci pri Ljutomeru, Boreci, Ključarovci, Lukavci, Iljaševci, Stara Nova vas, Dobrava, Bučečovci, Vučja vas in Zasadi. Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci in Grlava, ki se nahajajo v Občini Ljutomer in spadajo v šolski okoliš Osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer, se v skladu s podpisanim dogovorom (št. 64-6/99-1057, z dnem 15.06.1999) med Občino Ljutomer in Občino Križevci vpisujejo v Osnovno šolo Križevci.

Šolski prostor

Šola upravlja z zgradbo v Križevcih, ki se uporablja za izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, z igriščem in atletsko stezo za športno vzgojo, s šolskim dvoriščem pred šolo in igriščem prve triade. Za potrebe izvajanja vzgojno-varstvene dejavnosti se uporablja zgradba vrtca z igriščem, en oddelek enote vrtca pa gostuje v šolski zgradbi.

Prednostne naloge

1. KOMUNIKACIJA NA VSEH RAVNEH ODNOSOV UČENEC-STARŠ-UČITELJ.
Pozornost bomo posvetili komunikacijskim veščinam, ki spodbujajo strpno, nenasilno
komunikacijo. Nadaljevali bomo z delom v okviru RAZVOJNE NALOGE “VARNO IN SPODBUDNO
UČNO OKOLJE”, ki zagotavlja širjenje spodbujanja varnega, spodbudnega učnega okolja, kjer je
“prijazna” komunikacija ves čas prisotna.


2. PROFESIONALNA RAST IN RAZVOJ DLAVCEV ŠOLE:”FORMATIVNO SPREMLJANJE”
S šolskim letom 2020/2021 smo se vključili še v razvojno nalogo ZRSŠ “USTVARJANJE UČNIH
OKOLIJ ZA 21. STOLETJE”. Ožja skupina za RN dela predvsem na implementacij FORMATIVNEGA
SPREMLJANJA na ravni cele šole.


3. DIGITALIZACIJA IN RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE
Na podlagi analiz in spoznanj iz časa zaprtja šol in dela na daljavo smo delali predvsem na spletnih
učilnicah; izobraževanje na tem področju bomo izvajali še naprej; kvaliteto dela bo nudila tudi nova
računalniška učilnica ter IKT oprema, ki jo bomo letos pridobili z evropskimi sredstvi v okviru
projekta MIZŠ in Arnesa – “React EU”.


Dostopnost