Knjižnica

Učenci se s prihodom v knjižnico navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter tako zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva, s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za branje in estetskim doživljanjem.

Učenec samostojno prihaja do znanja, ki je širše, poglobljeno in uporabno (ga lahko uporablja v praksi). Z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in se učijo strategij njihovega reševanja. Ob tem učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti: komunikacijske, informacijske in tudi raziskovalne.

Izposoja knjig je možna vsak dan po objavljenem urniku izposoje knjig, ki je izobešen na vratih knjižnice. Rok izposoje knjižnega gradiva je 14 dni. Rok izposoje si lahko učenci podaljšajo, vendar ne za rezervirane knjige in knjige, ki so namenjene obveznemu branju.

Referenčno gradivo (enciklopedije, atlase, leksikone in slovarje) je možno uporabljati samo v knjižnici in pri pouku. V knjižnici lahko učenci berejo tudi revije, ki pa jih na dom ne izposojamo, prav tako ne video kaset, cd-jev in dvd-jev.

V primeru, da se knjiga izgubi ali uniči, je treba obvestiti knjižničarko. Izgubljeno ali uničeno knjigo je potrebno nadomestiti z novo, po možnosti enakega naslova. Pri izposoji gradiva si lahko učenci pomagajo s seznami knjig, ki visijo na oglasni deski v knjižnici.

Knjižnico vodi Marjeta Blagovič, izvaja pa tudi redno pedagoško delo, ki zajema biblio-pedagoške ure in KIZ, v okviru interesnih dejavnosti pa je mentorica učencem, ki obiskujejo knjižničarski krožek.

Bralna značka

»Soba brez knjig je podobna telesu brez duše.« (Cicero)

Namen branja za bralno značko je spodbujanje mladih za branje v prostem času in ob tem doživljanju estetskega ugodja ob branju, zabavi, informiranju, usvajanju dodatnih znanj in dvigu bralne pismenosti.

Bralci: od 1. do 9. razreda

Trajanje: od 17. septembra (dan zlatih knjig) do 2. aprila (svetovni dan knjig za otroke).

Mentorji: od 1. do 5. razreda: učitelji razredniki, na predmetni stopnji učiteljice slavistke.

Izmed petih knjig naj bo vsaj ena  delo avtorja sezone, eno pesmico se naučijo na pamet. Učenci si knjige izbirajo prosto, primerno njihovi razvojni stopnji. V šoli si lahko pomagajo s šolskim priporočilnim seznamom ali pa se poslužijo priporočilnega seznama na www.bralnaznacka.si

EKO Bralna značka

V okviru projekta Eko šola poteka tudi  Eko bralna značka.

Z branjem ekoloških vsebin naj bi mlade navajali na ekološko razmišljanje in jih spodbujali k skrbi za ohranjanje narave in za eko življenje.

Bralci: od 1. do 9. razreda

Trajanje: od oktobra do aprila

Mentorji: od 1. do 4. razreda: učitelji razredniki,
                od 5. do 9. razreda ga. Marjeta Blagovič

Učenci 1. VIO preberejo najmanj dve  leposlovni deli z ekološko tematiko, učenci 2. in 3. VIO pa dve leposlovni deli in eno strokovno knjigo ali strokovni članek. Vsebino predstavijo v obliki pogovora, zapisa o prebranem, ilustracije ali ustvarjalnega izdelka svojemu mentorju.

Dostopnost