Šolska svetovalna služba

Osnovne dejavnosti svetovalnega dela (pomoč, razvojno-preventivno delo ter načrtovanje in evalvacija) so medsebojno neločljivo povezane dejavnosti in obsegajo delo z učenci, učitelji in starši, delo z vodstvom šole ter z zunanjimi institucijami. Pedagoginja Lidija Žabot sodeluje in pomaga vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega dela predvsem na naslednjih področjih:

 1. UČENJE IN POUČEVANJE- učne navade, metode, učne težave, posebne potrebe, nadarjeni učenci, motivacija itd.
 2. ŠOLSKA KULTURA, KLIMA, VZGOJA, RED
 3. TELESNI, OSEBNI, SOCIALNI RAZVOJ – motnje, komunikacija, samopodoba itd.
 4. ŠOLANJE – vpis v 1. razred, oblikovanje oddelkov, prešolanje, vpis v srednje šole itd.
 5. POKLICNA ORIENTACIJA – izbira in realizacija izobraževalne in poklicne poti
 6. SOCIALNO-EKONOMSKE STISKE – subvencioniranje prehrane, šole v naravi itd.
 7. VRTEC KRIŽEVCI

Glede na potrebe sodeluje tudi z različnimi zunanjimi institucijami, kot so: ZRSŠŠ, ZRSZZ, Zdravstveni domovi, Center za sluh in govor Maribor, psihološki oddelki itd.

Vpis in prešolanje

Vpis otrok v prvi razred poteka v februarju. Točen datum in čas bo objavljen vsaj teden dni prej v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani šole, starši pa boste dobili vabila tudi po pošti.

Če želite, spoštovani starši, vpisati svojega otroka v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se to izvede tako, da najprej vpišete otroka v svojem šolskem okolišu, potem pa najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis vložite v šoli, v katero želite otroka vpisati, vlogo za prepis. Pred izdajo soglasja o prepisu se šola, na katero ste želeli vpisati otroka v prvi razred, posvetuje s šolo, v katero je učenec vpisan. Šola odloči o vlogi za prepis najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko prejme vlogo za prepis. Šola, ki izda soglasje za prepis, o tem obvesti šolo v šolskem okolišu, na območju katerega učenec prebiva.

Individualna in skupinska pomoč - ISP

Individualna in skupinska pomoč bo organizirana na osnovi sodelovanja z učitelji in pedagoginjo Lidijo Žabot za učence z učnimi in vedenjskimi težavami. Vključeni bodo učenci, ki imajo posebne težave pri enem ali več predmetih ali se težje prilagajajo šolskim pravilom. Za uspešno pomoč je potrebno sodelovanje staršev.

Delo z nadarjenimi učenci - NU

V skladu s “Konceptom odkrivanja nadarjenih učencev in dela z njimi” izvajamo program za nadarjene učence (NU). Nudimo jim naslednje:

 1. Notranja diferenciacija v smislu individualnih zadolžitev učencev, skupinskega dela, individualnega pouka, interesnih dejavnosti, možnosti hitrejšega napredovanja, dodatnega pouka.
 2. Poleg notranje obstajajo še fleksibilna diferenciacija, dodatni pouk, vzporedni programi, kot je glasbena šola, športne in kulturne sekcije, interesne dejavnosti, kreativne delavnice, priprava za udeležbo na tekmovanjih, programi za socialni in osebni razvoj.
 3. Zraven vsega naštetega je tukaj še delna zunanja diferenciacija, izbirni predmeti, seminarske naloge, raziskovalne naloge, osebno svetovanje učencem in staršem, svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica, sobotna šola za nadarjene, poletni tabor.
 4. Prednostna naloga celotne šole je Pedagoško vodenje in vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi učenci. Cilj aktivnosti je dvigniti kakovost pedagoškega vodenja na področju dela z nadarjenimi učenci, celostni razvoj nadarjenih ter spremljanje načrtovanih aktivnosti in dejavnosti za izboljšanje dela z nadarjenimi učenci.