Šolska svetovalna služba

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj svetovalne službe je

optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

 

Temeljna naloga svetovalne službe je,

da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli, in sicer tako, da sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oz. šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovam ter jim pomaga na raznih področjih.

 

Svetovalna služba uresničuje svoje naloge na naslednjih področjih:

 1. Učenje in poučevanje

 Svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, učnih navad ipd.).

Delo z učenci z učnimi težavami

·        evidentiranje in odkrivanje učencev s posebnimi potrebami ter učencev z učnimi težavami (po 5 fazah nudenja pomoči – koncept učne težave v OŠ),

·        vzpostavitev mreže pomoči in koordinacija pomoči, 

·        sodelovanje strokovnih skupin za pripravo in izvajanje individualiziranih učnih programov, 

·        individualna obravnava otrok, 

·        spremljanje napredka učencev in vodenje osebnih map, 

·        individualno svetovanje staršem učencev z učnimi težavami.

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci – izvajanje koncepta

·        izvedba postopkov za odkrivanje nadarjenih,

·        organizacija testiranja,

·        izvedba ocenjevanja,

·        vodenje osebnih map,

·        koordinacija dodatnih oblik dela z nadarjenimi,

·        evalvacija dela.

 2. Šolska kultura, vzgoja, klima, red

·        svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,

·        posvetovanje z učitelji o delu z učenci, ki imajo vzgojne in disciplinske težave,

·        posvetovanje s starši pri oblikovanju osnovnih vzgojnih smernic za posamezne učence,

·        pomoč razrednikom pri izrekanju vzgojnih ukrepov v skladu z vzgojnim načrtom,

·        z učitelji, starši in vodstvom se bomo posvetovali o vzgojnih ravnanjih na
podlagi  vzgojnega načrta in o  učinkovitih ravnanjih v posameznih primerih.

 3. Telesni, osebni in socialni razvoj

·       sodelovanje z učitelji in vodstvom pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za učence s posebnimi potrebami ter učnimi težavami,

·        sodelovanje pri odkrivanju in organizaciji aktivnosti za nadarjene učence, 

·        vodenje evidence nadarjenih učencev, 

·        vodenje evidence vključevanja nadarjenih učencev v aktivnosti, pripravljene zanje.

 4. Šolanje

 ·        izvedba sestankov za starše šolskih novincev,

·        izvedba vpisa šolskih novincev in normalizacija oddelkov,

·        organizacija jutranjega varstva in podaljšanega bivanja za naslednje šolsko leto.

 5. Karierna orientacija

 Vpis v srednje šole 

 Informacija v zvezi s postopkom elektronskega PRENOSA PRIJAVNICE za vpis v SŠ

Stanje prijav za vpis v SŠ 2023/24

 IZRAČUN TOČK

 6. Socialno-ekonomske stiske

 ·      informiranje o možnostih pridobitve različnih štipendij v srednji šoli,

·        pomoč socialno šibkejšim družinam pri urejanju osnovnih življenjskih dobrin ter pri
morebitnih učnih težavah (sodelovanje s CSD Ljutomer v okviru programa »Skupaj
zmoremo«).

 Uradne ure svetovalne službe so vsak dan od 7:00 do 14:00. Zaradi narave dela je najbolje, da se za srečanje vnaprej dogovorite in se tako

izognete morebitnemu čakanju ali odsotnosti.

 Lidija Žabot, prof. ped. in mat.                                                                                              Branka Pondelek, univ. dipl. ped. in mag. soc. del.

lidija.zabot@guest.arnes.si                                                                                                      branka.pondelek@guest.arnes.si

02 588 82 32                                                                                                                                02 588 82 32

Dostopnost