Zgodovina

Viri govore, da je bila pri nas »prva šola« ustanovljena že leta 1702 v hiši kmeta Janeza Hrastovca blizu cerkve na pobudo takratnega župnika, pouk pa naj bi se pričel že naslednje leto. Šolstvo je bilo v tem času v rokah cerkve oziroma jezuitov vse do terezijanskih reform. Pouk se je odvijal v nemškem jeziku.

Iz šolske kronike je razvidno, da je bila leta 1781 postavljena prva šolska stavba, lesena, z eno učilnico in stanovanjem za učitelja. Kot prvi učitelj je omenjen Jožef Rosman, ki je bil obenem tudi organist v župni cerkvi Svetega Križa, današnjih Križevcih. Imel pa je tudi pomožnega učitelja, cerkovnika.

Leta 1830 je bila pri Sv. Križu sezidana nova enonadstropna šola, staro leseno stavbo pa so podrli. Zgrajena je bila na istem mestu tik ob cerkvi. Število vpisnih otrok je naraščalo in tako je bila šola pred pričetkom druge svetovne vojne leta 1938 šestrazrednica s šestimi paralelkami in okrog 560 učenci. Vključevala je tudi učence iz Trške občine Veržej. Po drugi svetovni vojni je bila šola sedemrazrednica, to je do uvedbe nižje gimnazije leta 1950/51 v Križevcih. Prostorska stiska je bila zaradi nižje gimnazije in osnovne šole velika. Pouk se je odvijal v prostorih Gotlihove, Kosejeve in Puconjeve stavbe in na odru Zadružnega doma. To je botrovalo številnim pripravam za novo osnovno šolo in 1. septembra 1961. leta so se pričela izvajati gradbena dela. Pouk v novi šoli, ki jih pravimo danes stari del šole, se je pričel v šolskem letu 1962/63. Žal pa je bila ta nova šola brez telovadnice. Prejšnjo šolo pri farni cerkvi so porušili, bila pa je opravljena odcepitev šolskega okoliša Veržej.
V šolskem letu 1984/85 je bil zgrajen nov prizidek s telovadnico in večnamenskim prostorom. Nova šola je bila v ponos učiteljem, učencem in staršem. Podružnični šoli v Logarovcih in Vučji vasi pa sta bili tega leta ukinjeni kljub ostremu nasprotovanju krajanov.

Po združitvi obeh podružnic v enotno osemletko z imenom Osnovna šola Branko Bernot _ Aljaž v Križevcih, kakor se je takrat imenovala, je imela po dve paralelki z več kot 400 učenci. Skoraj polovico učencev je bilo vozačev, po letu 2000 pa se je število vozačev povečalo na dve tretjini.

V šolskem letu 2000/2001 je OŠ Križevci pričela s postopnim uvajanjem programa devetletne osnovne šole v 1. razredu. Učiteljice in učitelji so osvojili duh šolske prenove, ki je v sodobnem pristopu poučevanja, to je v sodobnih oblikah in metodah dela s poudarkom na aktivnosti učencev, ki omogočajo predvsem ravnanje s podatki, ne pa učenje podatkov, njih kritično vrednotenje, kompleksno razmišljanje in pa ustvarjalnost, učinkovito izražanje in utemeljevanje idej, sodelovalne in socialne spretnosti, pa tudi konstruktivno spopadanje s težavami in njihovo premagovanje.

Naš ustanovitelj, Občina Križevci, je pokazal posluh za spremembe in prenovo, saj so vse učilnice devetletke v prvem in delno drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju na novo opremljene, ne le s pohištvom, temveč tudi z didaktičnimi pripomočki. Pouk v 3. vzgojno – izobraževalnem obdobju poteka v specialliziranih učilnicah, računalniška učilnica je opremljena z 18 računalniki. Za uspešno izvajanje pouka na tej stopnji nam manjkata dve manjši učilnici.

V devetletni osnovni šoli je v šolskem letu 2006/2007 v 18 oddelkih vključenih 333 otrok. Po  statističnih podatki o rojstvu otrok število oddelkov v naslednjih letih ne bo upadlo, tako bo vsak razred ohranil po dve paralelki. Na šoli so 4 oddelki PB in en oddelek jutranjega varstva za učence prvega razreda.
Naši starši so seznanjeni z organizacijo in delom osnovne šole, saj vsako leto prejmejo ob pričetku pouka ustrezno publikacijo. Šola pa je povezana z okoljem, to je Občino Križevci, predvsem njenimi društvi  in organizacijami, kakor tudi s širšim okoljem.

Dostopnost