Razvojna naloga: Varno in spodbudno okolje – Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Osnovna šola Križevci je vključena v razvojno nalogo  Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21.stoletje, ki poteka pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.Projekt poteka v dveh stezah, in sicer:

 • prva steza je Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje,
 • druga pa Varno in spodbudno učno okolje.

Prva poudarja didaktični, druga pa psihosocialni vidik dela z učenci. V vsaki stezi sodeluje ločena ekipa strokovnih delavcev.

 1. S formativnim spremljanjem do UČNIH OKOLIJ 21. STOLETJA

V sklopu te razvojne naloge učitelji razvijajo formativno spremljanje in se še posebej osredotočajo na dejavnike, ki omogočajo pridobivanje znanja in veščin na učencem zanimiv in privlačen način ter spodbujajo medvrstniško sodelovanje in zavzemanje za vzpostavitev partnerskega odnosa z učenci.

Cilji razvojne naloge:

 • Razvijati šolsko prakso, ki bo v kar največji meri upoštevala individualne potrebe, posebnosti, zmožnosti, … učencev in ki bo temeljila na formativnem spremljanju, s katerim zagotavljamo optimalen razvoj ter učno uspešnost vsakega učenca.
 • Širiti spoznanja o dobri praksi in učinkih formativnega spremljanja med vse udeležence v kolektivih.
 • Vključiti učence v  sooblikovanje učnega procesa (namenov učenja, kriterijev uspešnosti, osebnih ciljev, zastavljanje vprašanj, samovrednotenje, vrstniško vrednotenje itd.), kar vodi k aktivnejši vlogi učencev ter h kakovostnemu in trajnejšemu znanju.
 • Videti in slišati vsakega učenca, spodbujati medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati njihovo motivacijo (za učenje) in soudeleženost pri razvoju vključujoče šole.
 • Ustvariti učno okolje, v katerem se bodo učenci počutili sprejete, vključene in bodo lahko razvijali svoje potenciale. 

2. Varno in spodbudno učno okolje (VSUO)

V okviru tega dela razvojne naloge strokovni delavci nadgrajujejo in krepijo dejavnosti, ki prispevajo k oblikovanju varnega in spodbudnega učnega okolja. Šolski tim, ki je vključen v usposabljanje, prenaša strokovne temelje, pristope in orodja na sodelavce. Prav tako izdela strategijo za sistematično zagotavljanje VSUO na ravni šole, ga umesti v LDN ter oblikuje in predlaga nastavitev osebnih načrtov strokovnih delavcev skladnih s šolsko strategijo.

Cilji razvojne naloge:

 • Poglobiti zavedanje o pomenu dobre klime in počutja (na ravni kolektiva in razreda, na ravni skupine in posameznika) in okrepiti veščine vodenja razreda za dobro vključenost učencev in zmanjšanje vedenjskih težav.
 • Izpolniti se v čustveni in vedenjski pismenosti (komunikacijske veščine, uravnavanje čustev) z namenom krepitve različnih oblik čustvenega in socialnega učenja tudi pri učencih.
 • Seznanitev z razlogi neželenega vedenja učencev in urjenje strategije za preprečevanje in za soočanje (4 R ter ABC model).
 • Spoznati protokol za ravnanje v primeru nasilja in razliko med nasiljem in konflikti.
 • Opolnomočiti strokovne delavce za izvajanje aktivnosti varnega in spodbudnega učnega okolja z učenci.

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost