Razširjeni program

Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti.

Oddelki podaljšanega bivanja

Oddelki PB bivanja so organizirani v skladu s priporočili resornega ministrstva v obsegu 79 ur tedensko. Učenci so vključeni v oddelke PB na podlagi pisne prijave staršev. Časovno in vsebinsko poteka delo v posameznih oddelkih glede na število ur pouka in organizacijo interesnih dejavnosti. Zaradi omejenega števila ur PB se učenci družijo v različne skupine. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih in umetniških ter drugih sprostitvenih dejavnostih. Napišejo tudi domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti. Zaradi varnosti otrok in odgovornosti učitelja lahko le-ta napoti učenca domov samo s pisnim soglasjem staršev.

Delo v oddelkih podaljšanega bivanja traja od 11.05 ure do 15.45.

Oddelki podaljšanega bivanja:

Oddelek jutranjega varstva

Jutranje varstvo šola organizira za učence vozače in za učence 1. razreda.

Učenci vozači: varstvo od 7.00 do 7.20 v jedilnici.

Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo v učilnici 1. a razreda, in sicer od 6.00 do 7.30. Strokovna delavca v jutranjem varstvu sta učiteljica Lidija Panič in Ciril Kosi.

Izjemoma se s starši dogovorimo o obliki in času jutranjega varstva pred 6. uro.

Dostopnost