Šolski avtobus

Vozni red prihodov in odhodov šolskih avtobusov in kombija je na oglasnih deskah, prav tako pa so o njem obveščeni vsi učenci in starši.

Učenci morajo na šolskem avtobusu in kombiju upoštevati dogovorjena pravila, ki so zapisana v Pravilih šolskega reda OŠ Križevci. Starši in učenci podpišejo izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni s pravili obnašanja na avtobusu. Izjave hranijo razredniki.

Pravila obnašanja na avtobusu:

  • varno vstopanje in izstopanje brez prerivanja;
  • starejši učenci dajo pri vstopu prednost mlajšim;
  • na šolskem avtobusu ni dovoljeno piti in jesti;
  • v času prevoza ni dovoljeno motiti šoferja;
  • dosledno je potrebno upoštevati šoferjeva navodila.

 

Če učenec večkrat krši pravila vedenja na šolskem avtobusu oziroma se kršitve stopnjujejo, mu šola lahko za določeno obdobje prepove vožnjo s šolskim avtobusom.

Šola organizira varstvo vozačev po uri, ko končajo pouk in sicer od 11:00 do 15:00.

Šolski avtobusi in kombi pripeljejo in odpeljejo učence iz treh smeri.

Privozi

Smer Berkovci – Kokoriči – Gajševci – Logarovci – Grabe – Ključarovci – Križevci – šola

Smer Grlava – Krištanci – Šalinci – Lukavci – Križevci – šola

Smer Zasadi – Bučečovci – Vučja vas – Iljaševci – Križevci

Smer Dobrava

Razvozi

Odhod izpred šole Križevci je v vse smeri hkrati.

Varstvo vozačev

Za varnost učencev pri šolskih avtobusih zjutraj pred poukom in po njem skrbijo dežurni učitelji. Po prihodu avtobusov je zjutraj organizirano varstvo vozačev v jedilnici. Strokovni delavci so po mesečnem planu v varstvu vozačev vsakodnevno v naslednjem časovnem planu:

  • od ponedeljka do četrtka: 6., 7. in 8. šolska ura,
  • petek: 6. in 7. šolska ura.