Izbirni predmeti

Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 81/06, 102/07) (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) v 17. členu določa organizacijo izbirnih predmetov, 52. člen pa govori o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop.

Izbirni predmeti so v urniku tedensko ali pa se izvajajo strnjeno. So obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev v celoti ali deloma lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

1. Triada

Neobvezni izbirni predmeti:

V drugem in tretjem razredu poteka tuji jezik kot obvezni predmet.

2. Triada

Neobvezni izbirni predmeti:

3. Triada

Neobvezni izbirni predmeti:

Obvezni izbirni predmeti:

Dostopnost