Izbirni predmeti

Zakon o osnovni šoli (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 81/06, 102/07) (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) v 17. členu določa organizacijo izbirnih predmetov, 52. člen pa govori o oprostitvi sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Učenec izbere dve uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši. Učenec lahko izbira izbirne predmete ne glede na naravoslovni ali družboslovni sklop.

Izbirni predmeti so v urniku tedensko ali pa se izvajajo strnjeno. So obvezna sestavina učenčevega predmetnika in se ocenjujejo.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev v celoti ali deloma lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

1. Triada

Neobvezni izbirni predmeti:

PREDMETRAZREDUČITELJ
Nemščina1.Andreja Sever

V drugem in tretjem razredu poteka tuji jezik kot obvezni predmet.

2. Triada

Neobvezni izbirni predmeti:

PREDMETRAZREDUČITELJ
Šport4., 5., 6.Denis Hofman
Tehnika4., 5., 6.Lenart Barat
Umetnost4., 5., 6.Mateja Kozar

3. Triada

Neobvezni izbirni predmeti:

PREDMETRAZREDUČITELJ
Angleščina7., 8., 9.Karina Kreslin Petkovič

Obvezni izbirni predmeti:

PREDMETRAZREDUČITELJ
Angleščina I7.Karina Kreslin Petkovič
Angleščina II8.Karina Kreslin Petkovič
Angleščina III9.Karina Kreslin Petkovič
Izbrani šport: nogomet9.Edi Petek
Likovno snovanje7., 8., 9.Ciril Kosi
Obdelava gradiv: les7.Lenart Barat
Obdelava gradiv: umetne snovi8.Lenart Barat
Računalniška omrežja9.Matej Hanžekovič
Retorika7., 8., 9.Katja Koroša
Šport za sprostitev7.Edi Petek
Šport za zdravje8.Edi Petek
Sodobna priprava hrane7., 8., 9.Nina Vozlič
Urejanje besedilMatej Hanžekovič
Vzgoja za medije7., 8., 9.Katja Koroša