Organi šole

Svet šole

Svet šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja (3), predstavniki staršev (3) in predstavniki zaposlenih (5). Člani razpravljajo in odločajo o zakonitosti poslovanja šole in vrtca, razpravljajo o pravicah delavcev zavoda in učencev, določajo finančni načrt in sprejemajo zaključni račun šole in vrtca, sprejemajo letni delovni načrt in njegovo realizacijo, imenujejo ravnatelja in drugo.

Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev. V vsakem oddelku starši na 1. roditeljskem sestanku izvolijo enega predstavnika. Mandat predstavnikov je 3 leta in je vezan na status učenca.

Ravnateljica

Vasilija Stolnik, univ. dipl. ped in soc. kult.

Ravnateljica je pedagoški vodja in poslovodni organ šole in vrtca. Organizira in vodi delo šole in vrtca, pripravlja program razvoja šole in vrtca, pripravlja delovni načrt šole in vrtca (skupaj s pedagoškim vodjem vrtca), skrbi za zakonitost postopkov, odloča o sklepanju delovnih razmerij, skrbi za pogoje dela zaposlenih in učencev in drugo.

Učiteljski zbor

Učiteljski zbor sestavljajo strokovne delavke in delavci šole/vrtca: učiteljice in učitelji/vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljice, pedagoginja, defektologinji in knjižničarka. Strokovni delavci so predstavljeni pri organizaciji neposrednega vzgojno-izobraževalnega dela. Učiteljski/vzgojiteljski zbor vodi ravnateljica.

Dostopnost